МЕТОД МОНТЕ КАРЛО В ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ

Метод Монте Карло в променевій терапії

С.М. Лучковський

Центр онкології та радіохірургії «Кібер Клініка Спіженка»

м. Київ, Україна


  Розрахунок енергії частинок, що реалізована в одиниці маси речовини (доза – , де m – маса середовища в якому була реалізована енергія частинок Е), в променевій терапії є основним етапом планування лікування. На сьогоднішній день переважна більшість розрахунків планів лікування пацієнтів в клініках проводять з використанням комп'ютерних систем планування. В даних системах, доза розраховується з використанням алгоритмів транспорту частинок (алгоритми, або методи розрахунку дози) крізь геометрію пацієнта, отриману з комп'ютерної томографії у вигляді зрізів. Існує багато різних методів розрахунку дози, від простих до складних і часозатратних, від аналітичних методів до стохастичних. Серед найбільш простих напівемпіричних та аналітичних методів, що зараз використовують в системах планування можна назвати метод Кларксона[1] та методи корекції негомогенності: корекція ефективної довжини шляху (effective path length – E-depth), або модель Milan/Bentley [2], метод степеневого закону (power law method), або Batho метод [3], метод еквівалентного відношення тканина-повітря (ETAR) [4], методи differential scatter-air ratio [5] та delta volume [6]. Дані аналітичні методи дозволяють дуже добре розраховувати дозу в гомогенних тканинах (органи малої миски, головного мозку), але при гетерогенності тканин (легені, носо- та гортаноглотки), розходження між експериментом та розрахунком може сягати 10-30 % [7]. Більш складніші методи – напіваналітичні (але в той же час і повільніші) дозволяють розраховувати дозу в гетерогенних тканинах із значно меншою похибкою. Серед цих алгоритмів розрахунку дози можна виділити велику групу різноманітних методів згортки/суперпозиції (convolution/superposition) та методу вузького пучка для електронів (pencil beam). Існує декілька основних методів згортки: швидкого Фур'є перетворення (FFT), згортка звужуючого конусу (СС) [7,8], анізотропний аналітичний алгоритм (ААА). Але як показують результати досліджень для легеневого фантому [7, ст.662-663], розрахунок дози даними методами хоч і значно кращий ніж для простих методів, але все рівно в області з низькою густиною завищує дозу на 5-10%.

Єдиним, на сьогодні, методом розрахунку дози, результати якого дуже добре співпадають з експериментом (або інколи навіть замінюють експеримент) був і залишається метод Монте Карло.

Суть методу Монте Карло закладено в його назві, що була дана Джоном фон Нейманом як натяк на казино Монте Карло в Монако. Монте Карло є стохастичним методом і використовує випадкові числа та ймовірність появи певного числа. Так для моделювання проходження частинки крізь речовину, використовується набір випадкових чисел для генерації початкових координат частинки виходячи із вибраного розподілу та подальшої її історії. Наприклад, щоб змоделювати проходження фотона рис.1 (від радіоактивного джерела Co-60) крізь шар речовини (скажімо, води), згенеруємо початкові координати фотона, нехай це буде точка А (енергія фотона 1.17 МеВ). Потім з рівномірного розподілу (припускаємо, що джерело ізотропне) генеруємо напрямок руху частинки. Далі, виходячи із законів ядерної фізики «розігруємо» шлях, який фотон може пройти без взаємодії. Під «розіграшем» мається на увазі розрахунок шляху з певного розподілу, де однією або декількома з величин є випадкові числа. Після проходження певного шляху фотон взаємодіє з речовиною. При цьому взаємодія може відбутися по одному з процесів: фотоефект, комптонівське розсіяння, утворення пар, Релеєвське розсіяння тощо. Кожен з цих процесів має свій переріз (ймовірність) взаємодії і залежить від енергії фотона, речовини з якою взаємодіє (порядкового номеру атома) та інших параметрів. Виходячи з типу взаємодії, «розігруються» кути розсіяння частинок, енергія передана частинкам, що утворилися, залишкова енергія первинного фотона тощо. Для енергії 1.17 МеВ при взаємодії з атомами водню та кисню, найбільш ймовірним процесом взаємодії є комптонівське розсіяння на електронах атому, внаслідок якого первинний фотон «вибиває» з електронної оболонки електрон, передаючи йому частину своєї енергії та розсіюється на певний кут. Далі відбувається повторення розіграшу шляху, який пройде первинний фотон без взаємодії. Це триває поки фотон не поглинеться в речовині (термалізується). Шлях, який проходить фотон від точки утворення до точки термалізації разом зі всіма утвореними частинками називається історією фотона. Кожна з утворених внаслідок взаємодії частинок проходять такий самий шлях. Перевага подібного підходу в розрахунку дози полягає в тому що процеси в ядерній фізиці мають статистичний характер і можуть бути просимульовані методом Монте Карло.   

Снимок

Рис.1 Схема моделювання фотона від його утворення до його взаємодії з водою (комптонівське розсіяння).

Справжнім каталізатором використання методу Монте Карло в променевій терапії став код EGS4, що був представлений в 1985 році [9]. Даний код був розроблений фізиками із SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) лабораторії й потім удосконалений в Національній дослідницькій раді Канади (NRCC). EGS4 довгий час вважався (й досі вважається разом з EGSnrc) «золотим стандартом» в медичній фізиці та променевій терапії. Більшість кодів Монте Карло, які зараз використовують в системах планування, в тому числі комерційних, є модифікованими версіями EGS4. Для спрощення моделювання пучка лінійного прискорювача в рамках проекту OMEGA був спеціально розроблений код BEAM [10], транспорт частинок якого базувався на коді EGS4.

Великою проблемою при впроваджені методу Монте Карло в системи планування лікування стала його велика ресурсовитратність. Час, що йшов на розрахунок плану лікування, при необхідній точності мав неприпустиме велике значення. Тому використання такого методу розрахунку дози в повсякденній практиці було неможливим. З цієї проблеми, знайшлось два виходи. Перший вихід це впровадити в код техніку зниження дисперсії (variance reduction technique). В таблиці 1 наведено порівняння часу розрахунку для різних кодів Монте Карло в яких впроваджено різні методи зменшення дисперсії.

Таблиця 1. Інформація про час і точності результатів тестів ICCR. Порівняння часу проводилися з використанням 6МеВ фотонів, 10Х10 см2 розмір поля (для деяких використовувалось 18 МеВ фотони і 1,5 Х 1,5 см2 розмір поля, [ICCR99]).

Монте Карло код Час розрахунку (хв.) % середнє відхилення в порівнянні до EGS4/PRESTA/DOSXYZ
EGS4/PRESTA/DOSXYZ 0 0, контрольний показник
VMC++ 0.9 ±1
XVMC 1.1 ±1
MCDOSE (модифікований EGS4/PRESTA)

1.6

±1
MCV (модифікований EGS4/PRESTA) 22 ±1
DPM (модифікований DPM) 7.3 ±1
MCNPX 60 ±1, максимум різниці 8% на поверхні Al/легені
PEREGRINE 43 ±1

GEANT4 (v.4.6.1)

193

±1 для гомогенної води і поверхні вода/повітря

 Таблиця 2. Відкриті, закриті та комерційні коди Монте Карло, що використовуються в променевій терапії

Код Монте Карло Батьківський код Система планування
PEREGRINE Nomos
VMC++ EGS4, VMC Masterplan (Nucletron), Eclipse (Varian)
MMC eMC, Eclipse (Varian)
XVMC EGS4, VMC Monaco (CMS), PrecisePlan (Elekta),iPlan (BrainLab)
MCV (Monte Carlo Vista) EGS4, VMC++, DOSXYZnrc Pinnacle (Philips)
MCDOSE/MCBEAM/MCSIM EGS4   
MCRS MCDOSE/MCSIM MultiPlan (Accuray)
EGSnrc/BEAMnrc EGS4/BEAM
MCNPX MCNP4
PENELOPE
Geant4
Fluka

 

 Другим шляхом для зменшення часу розрахунку є використання потужних комп'ютерів, стрімкий розвиток яких продовжується сьогодні. Зараз не є великою проблемою для повсякденної роботи використовувати комп'ютери з 4-8-ми ядерними процесорами, та з великою RAM пам'яттю.

Розробники більшості кодів, що використовуються в сучасних комерційних системах планування пішли шляхом модифікації коду EGS4. (В таблиці 2 приведено перелік сучасних кодів Монте Карло та перелік систем планування в яких даний код реалізовано).

В системі планування лікування MultiPlan системи CyberKnife основним методом розрахунку дози є метод ефективної довжини шляху (Ray-Tracing), який є простим методом корекції гетерогенності. Як показано в статті [11], похибка в розрахунку планів лікування пухлин в області із значною гетерогенністю може доходити до 29%. Тому в Кібер Клініці Спіженка всі плани лікування пухлин легенів та голови і шиї розраховуються методом Монте Карло. Даний метод був розроблений спільно компанією Accuray та Fox Chase Cancer Centre. Новий код MCRS [12] був представлений в 2007 році. Код включає в себе попередні напрацювання авторів з їх попередніх кодів MCDOSE, MCSIM, MCBEAM.

Приклад різниці в розрахунку дози двома методами наведено на рис.3 у вигляді DVH гістрограми.

Снимок1

Рис. 2 Порівняння DVH з планів лікування пухлини в легенях: суцільні лінії – DVH розрахований методом Монте Карло, б) пунктирні – методом ефективної довжини шляху (Ray-Tracing) 

Як видно з малюнку, між двома планами є значна різниця між ізодозами, відповідно різниця і в приписаній ізолінії (яка для плану Монте Карло складала 70% - 60 Гр, а для плану Ray-Tracing – 81% - 60 Гр). В даному прикладі різниця склала 15%. Крім завищення дози (що приводить до недоопромінення пухлини), розрахунок дози алгоритмом Ray-Tracing може призвести до переопромінення критичних органів. Після перерахунку плану лікування методом Монет Карло в порівнянні з розрахунком Ray-Tracing, спостерігається зсув ізодозних розподілу. Даний ефект більше проявляються на межі з областю із низькою гетерогенністю.

 

 Снимок3

Рис. 3. Порівняння розрахунку плану лікування пухлини легень: а) методом Монте Карло, б) алгоритмом Ray-Tracing 

Приклад порівняння розрахунків, який наведено на рис.4 показує, що зміщення приписаної ізолінії може складати декілька міліметрів, а в деяких випадках навіть і сантиметрів. Найбільш критично це у випадку розташування пухлин поряд з критичними органами (пухлини поряд із середостінням, пухлини голови та шиї). В нашій практиці спостерігалось декілька випадків, коли після перерахунку плану лікування для голови та шиї методом Монте Карло в порівнянні із Ray-Tracing максимальна доза на кришталик ока збільшувалась в 100% - 200% і перевищувала толерантні значення.

Використання сучасних методів доставки дози, як IMRT (променева терапія з модуляцією інтенсивності), IMAT (дугова променева терапія з модуляцією інтенсивності), IGRT (променева терапія з наведенням зображення), SRS та SRT (стереотаксична радіохірургія та радіотерапія) зумовлюють підвищення точності не лише в доставці дози, але і в розрахунку дози. Класичні методи, які використовуються в системах планування не завжди дозволяють правильно порахувати дозу в областях з високою гетерогенністю (легені, голова та шия). Різниця розрахунку таких методів, порівняно з експериментом може доходити 30%. Тому використання методу Монте Карло для розрахунку дози, як найбільш точнішого, в щоденній клінічній практиці є надзвичайно важливим.

              

Радиологический вестник

Галерея

Партнеры

partners1

partners2

 

 

aru_1partners3

spronkldultrasoundlogoaru

kldprojectid