Вимоги до оформлення статей

Вимоги до оформлення статей для журналів 

«Променева діагностика, променева терапія» та «Радіологічний вісник»

1. Всі матеріали редакція приймає тільки в електронному вигляді, які передаються на магнітному носії або електронною поштою.

2. Перша сторінка подається крім тестового, ще у відсканованому вигляді з власноручними підписами всіх авторів . Бажано, щоб стаття  супроводжувалася відсканованим офіційним направленням установи, в якій виконана робота, візою наукового керівника на першій сторінці, затвердженою круглою печаткою цієї установи.

3. На першій сторінці зверху позначають УДК (універсальний десятковий класифікатор), прізвище та ініціали автора (авторів), назву роботи, установу, лабораторію, кафедру, де вона виконана, місто, державу. Стаття повинна бути власноручно підписана всіма авторами. На окремому аркуші необхідно повністю вказати прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу (п’ятизначний поштовий індекс), телефон, факс, e-mail, автора, з яким можна вести листування чи переговори.

4. Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, резюме, літературу, не повинен перевищувати 8–9 стор., а огляду літератури — 12 стор. машинопису, коротких повідомлень, рецензій — 5 стор., інших матеріалів (історичні події, ювілеї) — 2–3 стор. Рукопис друкується на одній сторінці аркушу формату А-4 (розмір шрифту 14, інтервал 2.0, всі поля сторінки по 2 см).

5. Оригінальні дослідження потрібно описувати за такою схемою: вступ, матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки, література. Кожен з цих розділів тексту слід виділити (жирний курсив). Виклад статті повинний бути ясним, стислим, без повторень. Цифрові дані обробляються статистичними методами. Стаття має бути ретельно вивірена. Коректура авторам не висилається, вся подальша перевірка ведеться по авторському оригіналу.

6. Всі цифрові результати повинні бути наведені в міжнародних одиницях (СІ). Не можна вживати скорочення, котрі не є загальновизначеними. Назви фірм, матеріалів і обладнання, які використовуються в роботі, даються в оригінальному написанні з вказанням країни.

7. Кількість ілюстративних матеріалів повинна бути не більше десяти. Фотографії мають бути контрастними, рисунки — чіткими.  Підписи до рисунків даються на окремому аркуші.  В них наводяться: а) назва рисунка; б) пояснення умовних позначень — цифр, букв та інших. В підписах до мікрофотографій вказуються збільшення і метод забарвлення.

Графіки і схеми не треба перевантажувати текстовою інформацією. Графічний матеріал не повинен дублювати матеріал таблиць.

Графіки, рисунки - Word або Excel (до графіків та діаграм бажано додавати таблиці з числовими значеннями, адже тоді при потребі працівники редакції можуть переробити графічний матеріал належним чином). Ілюстрації (малюнки, фотографії) - у форматі *.tif, *.jpg, *.eps з розрізненням 300 pixels/inch при розмірі малюнка не менш 8 см шириною (не у Word!).

Файли з ілюстраціями подаються у окремій папці Ris_k_st_(прізвище 1-го автора).

8. Місце, де в тексті є посилання на рисунок або таблицю, позначається квадратом на лівому полі, в квадраті ставиться номер рисунка або таблиці.

9. Всі підзаголовки в таблицях повинні мати назву (скорочення не допускаються). Таблиці  подаються у  окремому файлі з номером, назвою і поясненнями знизу. Не можна наводити однаковий цифровий матеріал в таблиці і в тексті.

10. Цитована література повинна бути надрукована окремо від тексту, колонкою, через 2 інтервали.  Список літератури друкується в алфавітному порядку (спочатку вітчизняні, потім закордонні автори). Роботи вітчизняних авторів, що надруковані в іноземній літературі, розміщуються серед іноземних джерел. Прізвища іноземних авторів пишуться оригінальною мовою. В бібліографічному описі наводяться наступні дані: прізвище автора (авторів), ініціали, повна назва джерела, рік видання, том, номер випуску, сторінки (від і до); для книг, монографій вказуються також місце видання, видавництво, загальна кількість сторінок. В описі праці кількох авторів (не більше трьох) вказують всіх авторів; в списку літератури її розміщують по прізвищу першого автора. Праці, в котрих колектив авторів більше трьох, вносять до списку літератури за початковим словом назви роботи. Після назви роботи, через косу риску, вказують прізвища всіх авторів, ініціали ставлять після прізвища. Якщо цитується декілька робіт одного й того ж автора, їх треба вказувати в хронологічній послідовності видання. В тексті дається посилання на порядковий номер (в квадратних дужках).Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. Кількість цитованої літератури в оригінальних статтях не повинна перевищувати 20 назв, в оглядах — 80.

11. Тексти статей повинні бути набрані в комп’ютерній програмі MS Word 97-2003. Ім’я файлу просимо надавати як прізвище першого автора англійською мовою. Бажано статті російською та українською мовами надавати окремими файлами, при цьому в назвах файлів після прізвища автора треба зазначити -rus и -ukr, наприклад, sidorov-rus.doc и sidorov-ukr.doc.

12. До статті треба додати реферат розміром 1/3 сторінки на українській, російській та англійській мовах. Реферат має містити назву статті, прізвища авторів, характеристику мети дослідження, матеріалів та методів дослідження, а також отриманих результатів.

13. Неприпустимо надсилати до редакції роботи, які вже були де-небудь надруковані або направлені для публікації в інші видання.

Радиологический вестник

Галерея

Партнеры

partners1

partners2

 

 

aru_1partners3

spronkldultrasoundlogoaru

kldprojectid