Тубулярно ворсинчата аденома низхідного відділу ободової кишки Історія хвороби та результати проведених досліджень.

РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК 3(36)/2010

Случаи из клинической практики:


1. Тубулярно ворсинчата аденома низхідного відділу ободової кишки Історія хвороби та результати проведених досліджень.

Хворий Ч., 43 років, звернувся до лікаряпроктоло га зі скаргами на ниючі болі в лівій половині черевної поржнини та наявність кров`янистих виділень темного кольору в калових массах. Описані скарги з`явились на протязі останнього місяця.

Пацієнт був направлений на фіброколоноскопію.
Під час обстеження: глибина огляду - купол сліпої кишки. На 40 см від анального сфінктера - тубуляр новорсинчата аденома до 2,5 см на ніжці до 1,2 см.

Іншої патології не виявлено. Даних за кишкову кро

вотечу на момент огляду не виявлено.

Взято біопсію. Результат біопсії: тубулярновор

синчата аденома сигмовидної кишки.

Згідно результатів обстеження, хворий був нап равлений в проктологічне відділення з метою дообс теження та оперативнго лікування.

Для встановлення чіткої локалізації процесу вико нано поліпозиційну іригоскопію з первинним подвійним контрастуванням.

Виконуючи методику первинного подвійного конт растування, візуалізувався дефект виповнення на межі верхньої і середньої третини низхідного відділу ободової кишки розмірами 3,04,0 см, неправильно округлої форми, нерівномірно імпрегнований конт растом, без ознак зміщення при обстеженні. Під час обстеження найкращої деталізації було досягнуто зав дяки зміни положення хворого - з горизонтального на вертикальне, виконуючи туге виповнення кишки чіткого дефекту контрастування не отримано.

Особливості дослідження фіксувались рентгеног

раммами.

Висновок: пухлина низхідного відділу ободової кишки, екзофітна форма.

Рентгенологічний висновок показав іншу ло калізацію процессу, ніж результат колоноскопічного дослідження.

Інтраопераційно: пухлина низхідного відділу обо дової кишки, знаходиться на відстані 60см від аналь ного сфінктера.

Гістологічно підтверджено - тубулярноворсинча

та аденома низхідного відділу ободової кишки.

В описанному випадку хочеться підкреслити роль традиційного рентгенівського методу в постановці вірного діагнозу та визначення локалізації процесу, що значно допомогло в виборі об`єму оперативного втручання та зони доступу.

Літературна довідка

Ворсинчата пухлина - аденома товстої кишки (папілярна аденома), походить з поверхневого епітелію кишки, крім нього до її складу входять залози кишкової стінки. Характерний екзофітний ріст і значна схильність до малігнізації. Пухлина має широку основу, зрідка має ніжку. Поверхня складається з окремих часточок, тому має ворсинчатий вигляд. Найбільш частою ло калізацією процессу є пряма та сигмовидна кишка.

Рентгенологічно дає дефект виповнення, який має

А.Я.Кіницька, м.Хмельницький

Рис. 1. Іригограма - туге виповнення поперечноободової, низхідної та сигмоподібної кишки.
Переконливих даних за обємний процес на даному знімку не зафіксовано

Рис. 2. Прицільний знімок селезінкового кута і, частково, низхідної кишки.
Виконано методику первинного подвійного контрастування, пацієнт перебуває в горизонтальному положенні, на спині.
Візуалізовано дефект виповнення з комірковою структурою рельєфу слизової

Рис. 3. Прицільний знімок селезінкового ку/ та і, частково, низхідної кишки. Крім методики первинного подвійного контрастування, для кра/ щої візуалізації процесу виконали поліпозиційне обстежен/ ня / перевели пацієнта в

вертикальне положен/

ня. Чітко видно пухлину низхідного відділу обо/ дової кишки, екзофітну форму хвилястий і, часто, нечіткий контур; симптом обмеже ного розширення кишки (гаустри, зазвичай, відсутні); мілкосітчастий (комірковий) тип рельєфу слизової обо лонки; додаткова тінь на фоні повітря. Форма ворсин чатої пухлини може бути сама різна: округла, овальна, грушеподібна, трикутна, трапецієподібна та інш.

Ознаками малігнізації пухлини є: ущільнення, ви разкування та інфільтрація прилеглих стінок кишки; втрата характерної для ворсинчатої пухлини мінли вості форми при різних ступенях заповнення кишки,

3(36)/2010 РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК

головним чином повятрям; наявність стійкого депо воутворення, яка визначається тільки під час барію; ригідність, нерівність, а іноді навіть витягнутість подвійного контрастування; більш значна бугристість; стінки кишкибіля основи пухлини, її швидкий рістза зникнення на якійнебудь ділянці комірковості малюн порівняно короткий проміжок часу; велика та ка; фіксація враженої ділянки кишки. нерівномірна щільність окремих ділянок чи всього но

2. Остеохондрома правой подвздошной кости с озлокачествлением История болезни и результаты проведенных исследований.

Больная М. 23года, обратилась в поликлинику с жалобами на наличие в правой подвздошной кости плотного, больших размеров, резко болезненного на роста с покраснением кожи над ним. Других жалоб нет. При сборе анамнеза выяснилось, что три года на зад, в проекции правой подвздошной кости, появи лось прощупываемое безболезненное уплотнение, которое медленно разрасталось и за истекший пери од увеличилось приблизительно в 56 раз. В других отделах скелета дополнительных разрастаний не от мечает. Ни у кого из ближайших родственников похо жих изменений нет.

Месяц тому появились сильные боли в правой по ловине таза, усиливающиеся при нагрузке и стал от мечаться быстрый рост вышеуказанного нароста. При осмотре определяется деформация правой подвздошной кости, за счет плотного, бугристого разрастания с покраснением кожи над ним, резко бо лезненное при пальпации. Лабораторные исследова ния не дали отклонений от нормы. На рентгенограмме костей таза, отмечается замена нормальной костной структуры правой подвздошной кости, большим, до 1315см. в диаметре, костнохрящевым конгломера том, негомогенной структуры, в виде костных остров ков, веерообразных пучков и перегородок.

По нижнему контуру патологического образования кортикальный слой не определяется. Основание та зовой кости, правый тазобедренный и правый крест цовоподвздошный суставы не изменены. При обсле довании других отделов скелета нигде не обнаружено дополнительных костных разрастаний. Со стороны органов грудной клетки изменений не выявлено. Пос ле проведенных исследований был поставлен диаг ноз: Остеохондрома правой подвздошной кости с признаками малигнизации. Больная направлена в об ластной онкологический диспансер, для решения вопроса о дальнейшем лечении.

Из областного онкологического диспансера боль ную направили на оперативное лечение в Киевский Национальный Институт Рака, где,после дообследо вания и получения результатов биопсии, постален ди агноз: Малигнизация остеохондромы, переход в хондросаркому. Больной была проведена операция:
Резекция крыла правой подвздошной кости с опу холью (гемипельвэктомия І типа). Послеоперацион ный период протекал благоприятно и больную напра вили под наблюдение онколога по месту жительства.
В настоящее время пациентка передвигается с по мощью костылей. После операции прошло полгода.

Литературная справка.

Остеохондрома это костнохрящевая опухоль, ко торая развивается в костях хрящевого происхожде ния и лишь мало отличается от остеомы; она, кроме

Дьолог М.И.

Рис.1. Рентгенограмма костей таза. Справа /полное замещение структуры подвздошной кости на костно/хрящевые разрастания с неровным, нечетким нижним контуром

Рис. 2. Рентгенограмма правого тазобедренного

сустава(остеохондрома).

костной ткани, содержит еще и хрящевую ткань, пок рывающую поверхность опухоли в виде шляпки. Из любленная локализация проксимальные метафизы длинных костей (чаще всего это проксимальные от делы бедренной и плечевой костей, реже предплечье и голень), плоские кости (таз, лопатка), изредка поз вонки (дужки или отростки, но никогда не растет из тела позвонка) и иногда даже основание черепа (за тылочная кость).

Чаще эта опухоль возникает у людей молодого и зрелого возраста. Растет остеохондрома медленно, иногда десятки лет и продолжает расти и после прек

РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК 3(36)/2010

Рис. 3. Рентгенограма правой половины таза, после проведеного оперативного лечения ращения роста пациента. Может достигать значи тельного веса (до 25кг. преимущественно при распо ложении в области таза или в обл. грудных позвон ков). Согласно терминологии ВООЗ, остеохондрома относится к костнохрящевым экзостозам, однако клиникорентгенологические данные дают основание для размежевания, так как экзостозы целесообразно рассматривать как нарушение развития, а остеохо ндрома относится к доброкачественным опухолям.

На рентгенограммах и КТ хорошо видна костная ножка, а изображение хрящевой верхушки зависит от степени ее обызвествления и окостенения. Костная ножка выступает над поверхностью кости. Структура ее является непосредственным продолжением губча той структуры материнской кости. Корковый слой кос ти переходит в корковый слой ножки. Хрящевая вер хушка, при отсутствии обызвествлений и окостене ний, рентгенологически не отличается от окружающих мягких тканей и поэтому точные размеры ее опреде ляют с помощью УЗД. По мере окостенения, от кост ной ножки, в сторону хряща, радиально расходятся грубые костные тяжи, между которыми появляются крупинчатые и крупноглыбчатые обызвествления.
Окостенения и обызвествления хрящевой верхушки придают ей характерный вид «цветной капусты».

Остеохондромы обладают высоким потенциалом озлокачествления. Малигнизация может наступить не только через годы и пятилетия но и даже через де сятилетия после спокойного состояния опухоли. Кли нически появляется боль, которая постепенно усили вается и становится нестерпимой. Опухоль быстро увеличивается. Лучевые признаки злокачественного перехода: ускоренный рост самой опухоли, быстрое увеличение массивных обызвествлений хрящевой верхушки остеохондромы, нарушение целости корко вого вещества костной ножки и материнской кости, появление периостозов. Применение КТ, МРТ, УЗД позволяет определить размеры и особенности роста (экспансивный или инфильтративный), а также состо яние мягкотканного компонента опухоли.

Остеохондрому необходимо дифференцировать с остеомой и экзостозной дисплазией. Вследствие губ чатой структуры, окостеневшая остеохондрома мо жет напоминать остеому. Однако остеома возникает преимущественно в костях мембранозного, а остео хондрома - хрящевого происхождения. Структура остеомы однородная, а остеохондрома содержит включения извести и хрящевую ткань. Внешний кон тур остеомы гладкий, ровный, а остеохондромы - волнистый. Распознавание имеет принципиальное значение потому, что после паллиативного хирурги ческого удаления, остеома не малигнизируется и, как правило, не рецидивирует. Остеохондрому нужно удалять радикально - с резекцией подлежащей кости, так как нерадикальное удаление может привести не только к рецидиву но и к малигнизации опухоли.

Костнохрящевые экзостозы, в отличие от остео хондромы, возникают в детстве и характеризуются появлением множественных образований. Они обус ловлены нарушением развития. Одиночный костно хрящевой экзостоз отличается от остеохондромы бо лее узкой ножкой и направлением роста. Ножка осте охондромы расположена перпендикулярно к поверх ности кости, а костнохрящевого экзостоза под ост рым углом к ней. Рост костнохрящевых экзостозов прекращается после прекращения роста пациента.
Большие сложности возникают при редко встречаю щихся множественных остеохондромах. От гиганток леточной опухоли, остеохондрома, расположенная в эпифизарном конце длинной трубчатой кости отлича ется тем, что остеохондрома растет не по направле нию к суставной щели, а в противоположную сторону и имеет, в отличие от гигантоклеточной опухоли, мел кобугристую поверхность, крупинчатый, пятнистый, а не ячеистый рисунок.

Лечение: согласно мнению С.А. Рейнберга, наи более важным практическим толчком к изменению ха рактера роста с доброкачественного на злокачест венный, чаще всего является технически неполноцен ная, недостаточно радикальная хирургическая опера ция. Поэтому целесообразно своевременно ради кально, с резекцией подлежащей кости, удалить, тех нически доступную опухоль и не допустить положе ния, когда опухоль больших или же огромных разме ров, уже в силу этого, не может быть оперирована без большого риска. Ни одна опухоль скелета не способ на достигнуть таких, поистине гигантских размеров, как остеохондрома. Посему больные с остеохондро мой подлежат оперативному лечению.

This file was created with BookDesigner program
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
29.03.2011

Радиологический вестник

Галерея

Партнеры

partners1

partners2

 

 

aru_1partners3

spronkldultrasoundlogoaru

kldprojectid