Підтвердження діагностичної ефективності ультрасонографічного дослідження у хворого із травматичним зламом вилицевої кістки зліва

1(30)/2009 РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК

Випадки з клінічної практики

1. Підтвердження діагностичної ефективності ультрасонографічного дослідження у хворого із травматичним зламом вилицевої кістки зліва

Переломи кісток середньої зони обличчя, що часто супроводжуються порушенням функцій органів зору, головного мозку, придаткових пазух носа тощо, пот ребують діагностики в найкоротші терміни з найбільш точним визначенням усього обсягу кісткових пошко джень. Клінічне обстеження таких пацієнтів дає лише приблизне уявлення про характер та обсяг травми.
Тому верифікація діагнозу, розробка оптимальної так тики лікування, визначення прогнозу захворювання можливі лише за умови високоінформативної проме невої діагностики. На сьогодні основним методом візуалізації структурних елементів вказаної зони об личчя є рентгенографія, проте з причини ефекту су мації тіней неможливо повністю виявити індивідуальні особливості пошкодження, характер зміщення фраг ментів та наявність уламків в лінії перелому. Застосу вання комп'ютерної та магнітнорезонансної томо графії часто обмежене відсутністю необхідного об ладнання та високою вартістю обстеження. Врахову ючи діагностичні можливості та безпечність ультрасоно графії, що характеризується високоякісною візуа лізацією структурних елементів вилицевоорбітально го комплексу, застосування даного методу в поєднанні з рутинними обстеженнями дозволяє вирішити вищевказані завдання.

Прикладом може слугувати наступний клінічний випадок: хворий М., 58 років, що знаходився на ліку ванні у відділенні щелепнолицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні в листопаді 2008 р., госпіталізований зі скаргами на сильно виражене відчуття оніміння шкіри верхньої губи, крила носа, тка нин підочної ділянки зліва, частково - нижньої повіки.
Пальпаторно виявлено позитивний симптом сходинки в середній частині нижнього краю очниці та в ділянці вилицевоальвеолярного гребеня.

Результати променевої діагностики: на рентгено грамі кісток лицевого черепа в напіваксіальній про екції нечітко визначається порушення цілості нижньо го краю орбіти та неперервності в ділянці вилицево альвеолярного гребеня зліва, зниження прозорості лівої верхньощелепової пазухи (рис. 1).

З метою уточнення діагнозу та плану подальшого

лікування хворому було проведено ультрасонографію

Рис. 1. Рентгенограма черепа (стрілками вказують на порушення цілості нижнього краю орбіти та зниження прозорості лівої верхньої щелепової пазухи) лівого виличноорбітального комплексу. Візуалізова но наявність дистракційної щілини перелому шириною 2,5 мм між фрагментами по нижньому краю орбіти та дрібні кісткові уламки в лінії перелому (рис. 2).

Завдяки комплексній променевій діагностиці обрано оперативний метод репозиції та фіксації фраг

Рис. 2. Ультрасонографія лівого виличного орбітального комплексу (стрілками вказані краї кісткових фрагментів та уламки в щілині перелому) а б Рис. 3. Результати оперативного втручання (а - стрілками вказано краї фрагментів та кістковий уламок; б - репоновані фрагменти фіксовані біополімерною мініпластиною)ментів шляхом остеосинтезу їх по нижньому краю орбіти біополімерною мініпластиною прямої конфігу рації. Під час оперативного втручання підтверджено ультрасонографічну картину (рис. 3).

Дані післяопераційної контрольної рентгенографії кісток лицевого черепа в напіваксіальній проекції підтвердили репозицію та фіксацію кісткових фраг ментів у правильному положенні (рис. 4).

Висновок. Застосування ультрасонографії при обстеженні хворих із травмою середньої зони обличчя є клінічно обґрунтованим. Для цієї патології цей метод променевої діагностики є високоінформативним та вдало доповнює традиційні обстеження.

Рис. 4. Контрольна рентгенограма черепа

А.Р. Кучер, О.В. Грабоус, Львів

2. Випадок ультразвукової діагностики порушеної прогресуючої шийкової вагітності Шийкова вагітність - це імплантація та розвиток плідного яйця в слизовій оболонці каналу шийки мат ки. Шийкова вагітність - це надзвичайно небезпечне для життя вагітної ускладнення, може виникнути внаслідок атрофічних та дистрофічних змін слизової оболонки матки. Ворсини хоріона проникають глибо ко в м'яз шийки матки та руйнують його. В ранніх стадіях шийкова вагітність протікає безсимптомно.
Кровотеча починається раптово та відразу набуває загрожуючого характеру. Помилкове намагання вида лення плідного яйця (пальцеве відділення, вишкрібан ня матки) через піхву призводить до профузної, часто смертельної кровотечі [1].

Матеріал та методи. Розглянуто клінічний випа док пацієнтки з виявленою порушеною прогресуючою шийковою вагітністю. З анамнезу відомо, що пацієнтка віком 31 рік була госпіталізована з підозрою на шийкову вагітність у терміні 67 тиж. з ознаками помірної кровотечі зі статевих шляхів, помірним болем в гіпогастрії (за два дні до звернення мали також місце помірні кров'янисті виділення з піхви). Дана вагітність перша. Останні три роки лікувалась з приводу непліддяІ. У зв'язку з підозрою на шийкову вагітність було проведено ультразвукове обстеження органів малого таза.

Результати. У результаті УЗО органів малого таза було виявлено УЗознаки прогресуючої шийкової вагітності: відсутність плідного яйця в порожнині тіла матки; гіперехогенність ендометрія (дицидуальна тканина); матка у вигляді піскового годинника; розширення каналу шийки матки; плідне яйце в каналі шийки матки середнім внутрішнім розміром - 25 мм, що містить ембріон, куприковотімяний розмір (КТР) якого 10 мм (рис. 1 а), СБ(+), ЧСС -156 уд/хв (рис. 1 б).
Враховуючи клінічні дані та дані ультразвукового обстеження, було виставлено діагноз порушена прог ресуюча шийкова вагітність терміном 7 тижнів. Прове дено екстирпацію матки згідно з протоколами МОЗ з акушерської та гінекологічної допомоги - наказ № 582, де сказано, що методом лікування шийкової вагітності є хірургічний (екстирпація матки).

Діагноз було підтверджено морфологічно (рис. 2).

Висновок. У представленому випадку своєчасне ультразвукове виявлення порушеної шийкової вагіт ності та проведення хірургічного втручання хоч і дало змогу уникнути загрозливому життю ускладнення шийкової вагітності, такому як профузна маткова кро вотеча, та все ж призвело до екстирпації матки та а б Рис. 1. УЗ ознаки прогресуючої шийкової вагітності: а - пліднеяйце з ембріоном у розширеному каналі шийки матки; б - індикація частоти серцевих скорочень ембріона

1(30)/2009 РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК

новини радіології

Нові можливісті МРТ у виявленні раку шийки матки на ранніх стадіях

За інформацією OAK BROOK від 21 жовтня 2008 р. відповідно до нового дослідження, результати якого були надруковані у листопаді 2008 р. у журналі Radiology, використання магнітнорезонансної томо графії (МРТ) з високою роздільною здатністю зі спеціальною вагінальною котушкою може допомогти лікарям виявити рак шийки матки на ранніх стадіях.

Нова технологія забезпечує чітке зображення дрібних пухлин, а також може допомогти вдосконали ти хірургічний метод лікування. "Дрібні ураження, час то важко візуалізувати, але їх зображення повною мірою відіграє важливу роль у плануванні операційних втручань, - відмітила автор дослідження Nandita deSouza, доктор медичних наук, з дослідницької гру пи в Інституті ракових досліджень, Лондон, Велико британія. Завдяки новій технології рак шийки матки можливо виявити на ранніх стадіях, та ця процедура викликає менше дискомфорту у пацієнток, ніж прове дення Pap тесту, також для отримання дифузійно зважених зображень необхідно лише 84 секунди, а вся процедура займає близько 15 хвилин".

Протягом 22 місяців досліджень 59 жінок віком від

24 до 83 років були розділені на 2 дослідницькі групи.

Перша група включала 20 жінок, яким необхідно було проведення біопсії внаслідок виявлення розвитку аномальної тканини шийки матки під час скринінгу, та 18 жінок, у яких інвазійний рак шийки був підтвердже ний на біопсії. Друга група складалась із 21 жінки, яким необхідно було оцінити наявність інвазійної пато логії. Всім пацієнткам було проведено МРТ з високою роздільною здатністю з додаванням кільця котушки, яке було введено вагінально та розташовано навколо шийки матки. Котушка була спеціально розроблена для зображення шийки матки, що дозволило оцінити дифузію води в клітинах тканин. Дослідники вияви ли,що дифузія води була значно знижена в ракових клітинах порівняно з нормальними тканинами.

"Вимірювання дифузії води дозволило нам дифе ренціювати рак шийки матки від нормальної залозис тої тканини. Використання цих вимірів у поєднанні зі звичайною МРТ значно спрощує виявлення ранніх стадій раку шийки матки. Я, сподіваюсь, що цей метод буде використовуватись регулярно і в майбутньому у пацієнтів з підозрою на пухлини невеликих розмірів", - підкреслила др deSouza.

Джерело: Radiological Society of
Підготувала Ю.В. Іщук

Рис. 2. Післяопераційний матеріал: матка з ложем плідного яйця в шийці втрати репродуктивної функції жінки. Враховуючи те, що при трансвагінальному ультразвуковому обсте женні (ТВУЗО) органів малого таза є можливість ви являти вагітність на ранніх термінах (з 30 дня гестації (рахуючи від Іго дня останньої менструації) можлива візуалізація плідного яйця в порожнині матки діамет ром 24 мм; з 40го дня гестації є можливість виявити ембріон поздовжнім розміром 1,52 мм при середньо му діаметрі плідного яйця 6,510,7 мм; з 47го дня ви являється первинна серцева діяльність при КТР ембріона 46 мм), то, на нашу думку, рутинне ТВУЗО органів малого таза при первинній явці до лікаря з приводу затримки чергової менструації дасть змогу, поперше: встановити наявність вагітності, її ло калізацію, точний гестаційний термін та найбільш точ ну дату очікуваних пологів та, подруге: вчасно діаг ностувати ектопічну вагітність ще до появи ускладнень і, як альтернативу хірургічному лікуванню, запропону вати консервативне лікування, наприклад, метотрек сатом, та зберегти репродуктивне здоров'я жінки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Савєлєва Г.М., Віхляєва Є.М. Справочник по аку+ шерству и гинекологии. - М., 1996. - С.144.
А.Р. Кучер, О.В. Грабоус, Львів

РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК 1(30)/2009

Случаи из клинической практики: европейский опыт

1. Синдром Гризеля (Grisel's syndrome)

История болезни и результаты проведенных

исследований.

Мальчик, 8 лет, после падения с велосипеда по ступил в отделение скорой помощи. Из анамнеза из вестно, что мальчик упал на лицо и поломал нижнюю челюсть. При осмотре шея фиксирована в положении наклона вправо и вперед и ротацией влево. Активная или пассивная коррекция положения невозможна, по пытка провести коррекцию положения болезненна.
При пальпации определяется спазмированная левая грудиноключичнососцевидная мышца. Неврологи ческого дефицита не определяется. После рентгено графии шейного отдела позвоночника, которая не вы явила патологии, кроме латерального сгибания (рис. 1), была произведена спиральная компьютерная то мография шейного отдела позвоночника. При анали зе аксиальных (рис. 24) и коронарных срезов (рис.5), а также 3Dреконструкций (рис. 6,7) было выявлено: ротация и двусторонний подвывих С1С2; признаки перелома отсутствуют. Дополнительно была выпол нена МРТ в коронарной и сагиттальной плоскостях, которая показала наличие выпота в суставах С1С2, а также шейную левостороннюю лимфоаденопатию (рис. 810). Травматические повреждения не выявле ны.

Дальнейший опрос выявил, что ребенок перенес острую респираторную вирусную инфекцию за не сколько дней до того, как развилась кривошея. Таким образом, был диагностирован синдром Гризеля (Grisel`s syndrome), или фиксация шеи в атлантоак сиальном сочленении в положении ротации, который был пролечен консервативно. В данном случае тра вма не несла диагностически ценной информации.

Литературная справка

Кривошея - искривление шеи, при котором голо ва фиксирована в положении наклона, поворота и незначительного сгибания. Клинически выражается ограниченной ротацией шеи и отсутствием невроло гической симптоматики. В случае, когда патологичес кая ротация достигает подвывиха или вывиха С1С2, может сдавливаться позвоночная артерия. При этом возникает головокружение, тошнота, расстройство зрения.

Классификация кривошеи:

1 группа - фиксированная или ограниченная ро тация шейного отдела позвоночника с первичным по ражением атлантоаксиального сочленения или огра ничение подвижности шейного отдела позвоночника без вовлечения в патологический процесс атланто аксиального сочленения.

Первичное поражение атлантоаксиального со членения может быть результатом травмы, врожден ных аномалий развития, артрита, слабости связочно го аппарата в результате воспалительных заболева ний головы и шеи. Воспалительный процесс в облас ти шеи и развившаяся вследствие этого кривошея но сит название синдрома Гризеля.

Feilding & Hawkins классифицировали фиксирован ную атлантоаксиальную ротацию на основе степени и направления смещения атланта относительно С2.

Тип 1 - наиболее часто встречающийся - связки

интактны, таким образом, переднезаднее смещение атланта отсутствует. Тип 2 - переднее смещение (расстояние между атлантом и зубом С2 на боковых рентгенограммах) атланта 35 мм, имеется повреж дение поперечной связки. Тип 3 - переднее смеще ние атланта более 5 мм. Тип 4 - наиболее редко встречающийся - заднее движение атланта.

2 группа - при нарушении в работе грудиноклю чичнососцевидной мышцы в результате врожденно го фиброза, травмы мышцы и т.д. указанная мышца спазмируется, вызывая деформацию на стороне про тивоположной повороту головы.

Рис. 1. На рентгенограмме шейного отдела позвоночника

определяется правостороннее боковое сгибание

Рис. 2. КТ аксиальный срез на уровне С1, костное окно

1(30)/2009 РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК

Рис. 3. КТ аксиальный срез на уровне С1 С2 сочленения С1,

костное окно

Рис. 6. КТ - 3D реконструкция - атланто аксиальная ротация,

подвывих С1 С2

Рис. 4. КТ аксиальный срез на уровне тела С2. Ротация атланта относительно зуба С2, костное окно

Рис. 7. КТ - 3D реконструкция - атланто аксиальная ротация, подвывих С1 С2

Рис. 5. КТ коронарная реконструкция, костное окно - асимметрия в расстоянии между зубом и левыми и правыми массами атланта

Рис. 8. МР томограмма (с подавлением жира), коронный срез - выпот в области С1 С2 сочленения слева. Увеличенные лимфатические узлы слева

РАДІОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК 1(30)/2009

Рис. 9. МР томограмма (с подавлением жира), коронный срез -

выпот в области С1 С2 сочленения справа

Рис. 10. МР томограмма (с подавлением жира), коронный срез - цепочка увеличенных лимфатических узлов слева

2. Цистицеркоз

История болезни и результаты проведенных

исследований.

Мужчина, 89 лет, был направлен в неврологическое отделение с жалобами на потерю сознания после па дения. В анамнезе имеются указания на протезирова ние аортального клапана, фибрилляцию предсердий.

При осмотре неврологическая симптоматика отсут ствует. Общие анализы крови и мочи - без патологии.

Была произведена рентгенография органов груд ной клетки и тазобедренных суставов, так как паци ент предъявлял жалобы на боли в области тазобед ренных суставов. На рентгенограмме органов груд ной клетки обнаружено: следы стернотомии, легоч ные поля без патологии, в мягких тканях грудной клетки определяется множество мелких овальных те ней металлической плотности. На рентгенограмме тазобедренных суставов - в мягких тканях опреде ляются тени, идентичные изменениям мягких тканей грудной клетки. Была произведена компьютерная то мография головы, при которой обнаружены признаки ишемии головного мозга, коррелирующие с клини ческими симптомами, а также гиперденсивные обра зования, расположенные в основном перивентрику лярно, схожие с изменениями в мягких тканях груд ной клетки и таза. МРТ подтвердила данные компью терной томографии.

На основании представленных данных был вы

ставлен диагноз нейроцистицеркоз.

Литературная справка.

Причиной цистицеркоза является инфицирование ленточным червем Taenia solium при употреблении зараженной свинины. Человек является окончатель ным хозяином при употреблении зараженной личин

Рис. 1. На рентгенограмме органов грудной клетки определяется множество мелких овальных теней металлической плотности

Рис. 2. На рентгенограмме тазобедренных суставов - в мягких тканях определяются мелкие овальные тени металлической плотности, ориентированные по ходу мышечных волокон

This file was created with BookDesigner program
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
29.03.2011

Радиологический вестник

Галерея

Партнеры

partners1

partners2

 

 

aru_1partners3

spronkldultrasoundlogoaru

kldprojectid